KODEKS POSTĘPOWANIA

LCO sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Celem sporządzenia niniejszego zbioru zasad postępowania jest wyznaczenie standardów postępowania w relacjach wewnętrznych oraz zewnętrznych z Naszymi partnerami jak i potencjalnymi klientami. Ponadto, poprzez stworzenie niniejszego zestawu zasad określających politykę organizacji LCO sp. z o.o. pragniemy zbudować z kontrahentami silne relacje, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu do drugiej strony. Przedsiębiorstwo LCO sp.  z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień dokumentu jak i do przekazania go swoim pracownikom w celu odbycia stosownych szkoleń oraz udostępnienia jego treści swoim wykonawcom, podwykonawcom i klientom uczestniczącym w prowadzonej działalności przedsiębiorstwa. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji niniejszego zbioru w dowolnym czasie. Dokonane zmiany zobowiązujemy się niezwłocznie opublikować na stronie internetowej lub w inny odpowiedni sposób. Wszystkie podmioty nawiązujące współpracę z LCO sp. z o.o. zobowiązane są do monitorowania zmian zachodzących w niniejszym zbiorze.

§ 1

Nasze postępowanie w interesach opiera się na normach i wytycznych uznawanych w krajach demokratycznych, a wynikających zarówno z prawa obowiązującego w poszczególnych Państwach, na terenie których prowadzimy działalności, jak i norm prawa międzynarodowego, w tym Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Konwencji Praw Dziecka ONZ oraz wszystkich fundamentalnych Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) określających podstawowe zasady i prawa w pracy.

§ 2

Przestrzegamy zasad wynikających z prawa konkurencji, które zapewnia ochronę wolnej i uczciwej konkurencji dla wszystkich uczestników rynku. Kierując się dobrem firmy i poszanowaniem relacji z podmiotami zewnętrznymi, przestrzegamy wszelkich zasad dotyczących uczciwej konkurencji oraz prawa ochrony konsumentów. Tajemnice biznesowe i inne poufne informacje zarówno dotyczące Naszej spółki jak i powierzone przez kontrahentów  traktujemy ze szczególną dyskrecją i chronimy przed nieuprawnionym ujawnieniem nieupoważnionym osobom.

§ 3

Wybierając partnerów i kontrahentów, z którymi pragniemy nawiązać współpracę, kierujemy się wyłącznie kryteriami o podłożu biznesowym. Podmioty, które podjęły z nami współpracę, traktowane są z należytym szacunkiem i poszanowaniem dla ich różnorodności oraz zasad i wartości które reprezentują.

§ 4

Stosujemy zasadę zerowej tolerancji dla praktyk korupcyjnych i łapówkarskich. W naszych działaniach zapobiegamy wszelkim działaniom noszącym znamiona przekupstwa, nielegalnych płatności i szeroko pojętej korupcji. Pracownicy stykający się z propozycjami lub żądaniami korupcyjnymi zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracodawcę. Jednocześnie w związku z prowadzoną przez Nas działalnością zabronione jest żądanie, przyjmowanie proponowanie lub udzielanie jakichkolwiek korzyści osobistych. Relacje z klientami, dostawcami usług i materiałów czy innymi podmiotami zewnętrznymi współpracującymi ze spółką nie mogą wykraczać poza aspekty zawodowe. W związku z powyższym, zabrania się uzależniania podejmowania decyzji od otrzymywania prezentów, obietnic czy innych korzyści o podobnym charakterze.

§ 5

Pracownicy przedsiębiorstwa w kontaktach z przedstawicielami administracji publicznej lub kontrahentami zobowiązani są do powstrzymywania się od wszelkich form korupcji. Ponadto, pracownicy nie mogą czerpać jakichkolwiek korzyści w związku z posiadanymi informacjami na temat działalności spółki, ani z zajmowanym w niej stanowiskiem.

§ 6

Szanujemy każdą różnorodność. Bez względu na karnację, przekonania polityczne, światopoglądowe czy wyznawaną religię, wierzymy, iż każdy jest równy wobec innych. W związku z powyższym przestrzegamy wszystkie konwencje i inne uregulowania prawne w celu zwalczania jakichkolwiek przejawów dyskryminacji czy nietolerancji.

§ 7

W związku z dokonywanymi operacjami, dane naszych klientów, kontrahentów i pozostałych podmiotów, z którymi współpracujemy, przetwarzane są przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa w celu ochrony ich przed pozyskaniem przez nieuprawnione osoby. W związku z tym przestrzegamy norm i dyrektyw wynikających z prawa krajowego i międzynarodowego dotyczących ochrony danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa. Stworzyliśmy procedury dotyczące bezpieczeństwa oraz dbamy o to, aby nie dopuścić do wycieku danych lub ich bezprawnego użycia przez osoby do tego nieupoważnione.

§ 8

Zapewniamy naszym pracownikom bezpieczne i przyjazne miejsce pracy. Przestrzegamy przepisy określające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, aby miejsce pracy wspierało rozwój pracowników i zabezpieczało ich potrzeby.

§ 9

Umożliwiamy stały rozwój Naszych pracowników i ciągłe doskonalenie ich umiejętności.  Nasi pracownicy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na danym stanowisku, a także systematycznie podnoszą kwalifikacje i rozwijają kompetencje.

§ 10

Wszystkich pracowników traktujemy równo. Mają oni takie same możliwości podnoszenia kwalifikacji, szkoleń i awansu. Wszelkie przejawy dyskryminacji, prześladowań są zakazane i stanowią podstawę do podjęcia działań natury dyscyplinarnej.

§ 11

Nie tolerujemy żadnej formy mobbingu w miejscu pracy, który może obejmować molestowanie seksualne, mobbing ogólny, zastraszanie lub dręczenie.

§ 12

Stale nadzorujemy i monitorujemy procesy produkcyjne w celu ich systematycznego udoskonalenia oraz przystosowywania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych, a także zmieniających się wymagań klientów. Oszczędnie gospodarujemy majątkiem firmy, a jej aktywa wykorzystujemy w zrównoważony sposób.

§ 13

Szanujemy prawa własności intelektualnej przysługuje zarówno Naszej spółce jaki i Naszym partnerom. Respektujemy patenty, znaki towarowe, prawa autorskie oraz informacje zastrzeżone i tajemnice handlowe, jak również poufność każdego, z kim współpracujemy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 14

Księgi rachunkowe i rejestry transakcji handlowych prowadzimy w sposób rzetelny, dokładny, terminowy oraz przy zachowaniu odpowiedniego, wymaganego przepisami, stopnia szczegółowości. Wszystkie wpisy w rozliczeniach finansowych i dokumentach muszą być zgodne z prawdą i kompletne oraz sporządzone zgodnie z ogólnymi przepisami księgowości.

§ 15

Korzystamy z najnowszych dostępnych technologii, by zapobiegać niekorzystnemu wpływowi naszej działalności na środowisko.

§ 16

Wszelkie naruszenia postanowień niniejszego Kodeksu należy niezwłocznie zgłaszać LCO sp. z o.o. osobiście lub za pośrednictwem adresu e-mail: firma@lco.pl.